Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené děti

Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené děti

Dne 1.7.2021 nabyl účinnosti zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené děti. Náhradní výživné je nová sociální dávka hrazená státem pro nezaopatřené dítě s trvalým pobytem v ČR (nebo splňuje podmínky stanovené § 2 dost. 2 zákona), vůči němuž rodič neplní vyživovací povinnost. Podmínkou pro přiznání dávky je pravomocné rozhodnutí soudu, neplnění povinnosti ze strany rodiče a exekuce (nebo soudní výkon rozhodnutí). To neplatí, pokud soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny pro nemajetnost povinné osoby podle § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu, a to v posledních 4 měsících před podáním žádosti, popřípadě v průběhu řízení o náhradní výživné nebo po přiznání nároku na náhradní výživné. Dávku přiznává Úřad práce prostřednictvím příslušné krajské pobočky rozhodnutím, proti němuž není přípustné odvolání. Náhradní výživné se vyplatí do částky 3.000,- Kč převodem na účet příjemce a maximálně po 4 měsíce, pak se celý proces se žádostí opakuje. Dávka se vyplácí měsíčně zpětně od měsíce, v němž byla podána žádost. Řízení o náhradním výživném se zahajuje na základě písemné žádosti oprávněné osoby podané Úřadu práce na tiskopise, jehož vzor uveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup (formulář je možno stáhnout zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-nahradni-vyzivne). Je důležité připomenout, že rodiče na placení výživného dohodli pouze mezi sebou a není jeho výše schválená soudem, nárok na náhradní výživné není! Kdo je nezaopatřené dítě? Nezaopatřené dítě je dítě mladší 15 let, starší musí mít potvrzení o studiu nebo o zdravotním stavu dítěte. Podrobné informace o tom, kdo je nezaopatřené dítě, nejdete v zákoně o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.) Bližší informace lze nalézt zde: https://www.mpsv.cz/nahradnivyzivne Lze tedy doporučit, aby rodiče i v případě plnění výživného pouze na základě dohody mezi sebou, nechali tuto dohodu schválit příslušným opatrovnickým soudem nebo nechali výživné na návrh určit, a to i v případech, kdy lze předpokládat, že výživné nebude ze strany druhého rodiče hrazeno. Pro případ, že výživné bylo přiznáno rozhodnutím soudu a není ze strany povinného rodiče řádně plněno, lze doporučit bezodkladné zahájení jeho exekučního vymáhání. JUDr. Jaroslav Hobl
Právní služby online