GDPR

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮSPÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PMHLEGAL, advokátní kancelář

se sídlem Purkyňova 3032/15, 301 00 Plzeň


Mgr. Martin Pech

IČO: 71471278

Purkyňova 3032/15

301 00 Plzeň

pech@pmhlegal.cz


Mgr. Lukáš Matas

IČO: 05017955

Purkyňova 3032/15

301 00 Plzeň

matas@pmhlegal.cz


JUDr. Jaroslav Hobl

IČ: 06627561

Purkyňova 3032/15

301 00 Plzeň

hobl@pmhlegal.cz


Mgr. Petra Levorová

IČO: 09045392

Purkyňova 3032/15

301 00 Plzeň

levorova@pmhlegal.cz

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního účelu zpracování, přičemž postupuje vždy v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s povinnostmi Správce.ÚČELY ZPRACOVÁNÍ:

Správce zpracovává osobní údaje vždy pro jasný a srozumitelný účel. O jednotlivých účelech má přehled.

Mezi účely zpracování patří u správce zejména:

• zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním právních služeb dle zákona o advokacii a s tím souvisejícími činnostmi,

• zpracování osobních údajů z důvodů plnění právních povinností (plnění zákonných povinností včetně povinností dle zákona o archivnictví),

• zpracování osobních údajů pro účel uzavření či plnění smluv (údaje klientů, dodavatelů atd.),

• důvody oprávněných zájmů správce

• účely konkrétně uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li vyžadován.

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ:

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními normami, a to na základě následujících právních titulů (obecně):

• subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů lze realizovat výhradně na základě těchto právních titulů (resp. výjimek pro zpracování):

• subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy právo EU nebo členského státu EU stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů zrušen,

• zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem EU nebo členského státu EU nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu EU, v němž se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů,

• zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas,

• zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů,

• zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí,

• zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva EU nebo členského státu EU nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění příslušných podmínek a záruk,

• zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 na základě práva EU nebo členského státu EU, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce získává osobní údaje těmito způsoby:

• přímo od subjektů údajů,

• z veřejně dostupných rejstříků, evidencí či seznamů,

• od smluvních partnerů.

KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

• zaměstnanci (včetně uchazečů o zaměstnání, brigádníků),

• zákazníci a klienti,

• jiné osoby ve smluvním vztahu ke správci,

• dodavatelé služeb.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• adresné a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a komunikaci s ním,

• popisné údaje,

• zvláštní kategorie osobních údajů - tzn. takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány.

Správce vede informace o příjemcích osobních údajů, přičemž vždy respektuje účel zpracování i veškeré právní povinnosti a odpovědnosti.

Nejčastěji se bude jednat o:

orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

poskytovatelé údržby informačního systému

další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce provádí zpracování osobních údajů prostřednictvím zaměstnanců nebo jiných určených zpracovatelů. Zpracování probíhá v listinné i elektronické podobě, a to automatizovaným i manuálním způsobem.

Při zpracování osobních údajů správce vždy dbá na dodržování zákonných požadavků, jakož i obecných principů ochrany osobních údajů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zabezpečuje organizačně a technicky ochranu osobních údajů, a to tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům či k neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

Ochrana osobních údajů je prioritním zájmem advokátů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů (každý nositel) má právo být informován o zpracování jeho osobních údajů, a to na základě žádosti v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, zejména pak ve vztahu k následujícím informacím:

• účel zpracování,

• kategorie dotčených osobních údajů,

• příjemce nebo kategorie příjemců,

• doba zpracování ev. uložení osobních údajů,

• dostupné informace o zdroji osobních údajů,

• skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Dále má tato práva:

• právo na přístup k osobním údajům,

• právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů,

• právo na výmaz osobních údajů,

• právo na omezení zpracování,

• právo na přenositelnost údajů,

• právo vznést námitku,

• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Pokud se subjekt domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s jeho právy či zákonem, může:

• požádat správce o vysvětlení,

• požadovat odstranění protiprávního stavu,

• obrátit se na příslušný dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

S dotazy k jednotlivým právům, či žádostmi na jejich uplatnění, je možno se obrátit písemně na adresu sídla Společnosti, osobně nebo elektronicky na e-mail či datovou schránkou.

POUČENÍ

Veškeré informace, sdělení a úkony dle GDPR se poskytují a činí bezplatně.

Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Právní služby online