Právní služby

Právní služby

PMHLEGAL, advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství ve všech oblastech práva, zejména v oblasti práva občanského, rodinného, trestního, obchodního (včetně problematiky obchodních korporací), pracovního, správního a ochrany osobních údajů. Advokátní kancelář se dále zabývá správou a vymáháním pohledávek.

Naši advokáti se specializují na jednotlivé právní obory.

Činnost advokátní kanceláře zahrnuje veškeré obvyklé aktivity advokáta, a to zastupování klientů před soudy v civilních a trestních věcech nebo před správními orgány, komplexní právní poradenství, vypracování právních stanovisek, tvorbu a revizi smluv a dalších relevantních právních dokumentů. Zastupujeme naše klienty komplexně při jednáních všech druhů, provádíme analýzy problémů a následně prezentujeme našim klientům možná řešení situace pro každý specifický případ individuálně.

Část agendy naší advokátní kanceláře tvoří zastupování agentur práce při vyjednávání obchodních podmínek v rámci jejich smluvních vztahů, zastupování ve správním řízení a poskytování komplexního právního poradenství souvisejícího s touto problematikou. V dané oblasti má naše advokátní kancelář mnohaleté zkušenosti s právní úpravou i praxí agenturního zaměstnávání na území České republiky.

V rámci advokátní praxe se naše kancelář také věnuje trestným činům i přestupkům v dopravě, když za tímto účelem spolupracujeme s nejvýznamnějšími znalci ve svém oboru.

Úzká spolupráce advokátní kanceláře s notáři, exekutory i znalci umožňuje uchopit právní záležitosti klientů kanceláře v celé jejich šíři a řešit je tím nejvhodnějším a nejefektivnějším způsobem.

Od začátku víte, kolik a za co platíte. 

Advokátní kancelář působí převážně v Plzeňském kraji, Karlovarském kraji, Středočeském kraji a v Praze.


Obchodní a korporátní právo

AK poskytuje právní pomoc zejména při:

• zakládání společností a jejich případných změn

• konání valné hromady společnosti

• převodu obchodního podílu a akcií

• změně zakladatelských dokumentů společností a stanov

• zvyšování a snižování základního kapitálu

• likvidaci společností

• odpovědnostních vztazích vedení společnosti

• smluvní agenda


Pracovní právo

AK poskytuje právní poradenství / zastupuje:

• při vypracování pracovních smluv

• při ukončení pracovních poměrů a dohodách o odstupném

• při uzavírání a ukončování smluv s vedoucími zaměstnanci

• při zkracování pracovní doby a / nebo při flexibilní úpravě pracovní doby

• v případech přechodu závodu

• při vypracování smluv pro jednatele a manažery

• v případech snižování počtu zaměstnanců a při hromadném propouštění

• v oblasti mezinárodního pracovního práva

• v přípravném stádiu vypracování pracovních struktur

• v pracovněprávních sporech

• z pohledu zaměstnavatele při podnikových kolektivních vyjednáváních

• agenturní zaměstnávání a problematika zaměstnávání cizinců

• zastupování při vyjednávání rámcových smluv

• vyhotovování odborných právních posudků

• příprava a sepis mzdových výměrů, rámcových smluv o dočasném přidělení agenturních zaměstnanců, pokynů k dočasnému přidělení, a souvisejících právních dokumentů

• zastupování před oblastními inspektoráty práce a cizineckou policií


Trestní právo

AK poskytuje právní pomoc a specializuje se zejména na:

• vyhotovování odborných právních posudků

• vypracování a sepis trestních oznámení

• účast a právní pomoc v rámci přípravného řízení

• zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení, včetně zastupování při sjednávání dohody o vině a trestu

• podávání a vypracování řádných a mimořádných opravných prostředků

• zastupování poškozených v trestním řízení včetně uplatňování nároků na náhradu škody po pachatelích trestných činů

• právní pomoc v souvislosti s podáním žádosti na podmíněné propuštění z výkonu trestu a upuštění od zbytku trestu (např. při zákazu činnosti)


Insolvenční právo

AK poskytuje právní poradenství a zastupuje:

• věřitele v insolvenčním řízení a při uplatňování jejich pohledávek

• věřitele v rámci incidenčních sporů

• věřitele v rámci vylučovacích (excindačních) řízení

• dlužníky při sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení a jednání s věřiteli

• dlužníky, vedení dlužníků nacházejících se v ohrožení insolvenčního řízení, při zahájení nebo zamezení insolvenčního řízení


Občanské právo

AK poskytuje právní poradenství a zastupuje:

• právní podpora při jednáních klientů

• vypracovávání smluvních dokumentů

• změny a ukončování závazkových vztahů

• sepisování právních stanovisek a rozborů

• zatupování ve sporech týkajících se občanskoprávních vztahů a vymáhání pohledávek včetně podpory v oblasti práva procesního a exekučního

• právní pomoc při převodech nemovitostí, včetně poskytování advokátních úschov

• vypořádání podílového spoluvlastnictví

• nájem movitých a nemovitých věcí

• nájem bytů a nebytových prostor

• uplatňování majetkových nároků

• uplatňování škodních nároků včetně nároků z odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci a nároků z nemajetkové újmy

• řešení reklamací a uplatňování nároků z vadného plnění

• právní pomoc při výkonu rozhodnutí a exekuci (zastupování oprávněného, povinného nebo manžela povinného), včetně uplatňování práv třetích osob v rámci exekuce (návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu / vylučovací žaloby)

• ochrana osobnostních práv

• problematika ochrany spotřebitele (z pohledu podnikatele i spotřebitele), včetně tvorby obchodních podmínek pro internetové obchody

• sportovní závazkové vztahy


Rodinné právo

AK poskytuje právní poradenství a zastupuje:

• při rozvodu manželství

• při vypořádání společného jmění manželů a při úpravě majetkových vztahů před uzavřením manželství nebo za doby jeho trvání

• při úpravě poměrů k nezletilým dětem (střídavá / společná / výlučná péče rodičů, určování výživného, včetně jeho vymáhání, úprava styku rodiče s nezletilým dítětem), určování a vymáhání výživného zletilého dítěte

• v rámci problematiky rodičovské odpovědnosti

• při vyživovací povinnost manžela / rozvedeného manžela / neprovdané matky 

• v řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí

Právní služby online