Oddlužení

Oddlužení

Co je oddlužení?

Oddlužení (též osobní bankrot) je způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (je v tzv. platební neschopnosti). Oddlužení má za cílvrátit dlužníka do běžného života. I v případě, kdy ještě dlužník nemá závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti nebo se ještě nenachází v tzv. platební neschopnosti, může se jednat o tzv. hrozící úpadek a i taková situace může mít řešení právě v oddlužení. Dlužníkem se pak rozumí každá fyzická osoba, a to podnikatel i nepodnikatel. Celé řízení je od samého počátku vedené příslušným soudem a od povolení oddlužení je také pod kontrolou insolvenčního správce.

Oddlužení je výhodnější než splácení současných dluhů dlužníka, které jsou denně navyšovány o smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení a náklady řízení. Díky oddlužení tedy přestanou závazky narůstat o další příslušenství pohledávek. Po celou dobu trvání oddlužení je dlužník pod dohledem soudu a insolvenčního správce a tím pádem se nemusí obávat vymáhání pohledávek exekutory a inkasními agenturami. Další obrovskou výhodou oddlužení je fakt, že věřitelé mají možnost uplatnit svoji pohledávku pouze v insolvenčním řízení, a to pouze v takové výši, jak je stanoveno právními předpisy.

Jaké jsou podmínky oddlužení?

Oddlužením se zbavíte všech Vašich dluhů. Oddlužení trvá standardně 5 let, resp. 60 měsíců. Kratší doba je možná v případě, že dlužník uhradí 100 % svých závazků, včetně odměny insolvenčního správce. S účinností od 1.6.2019 byla zavedena také varianta oddlužení ve 3 letech za podmínky úhrady 60 % závazků. 3 letá délka trvání platí také pro starobní důchodce nebo invalidní důchodce, a to bez spodní minimální hranice plnění.

Novela insolvenčního zákona účinná od 1.6.2019 zrušila hranici úhrady 30 % dluhů, která byla nezbytná k odpuštění zbytku dluhů. To otevírá dveře dokořán i těm, kdo na oddlužení podle předchozí úpravy až dosud nedosáhli. Nyní je nutné uhradit věřitelům minimálně tolik, kolik činí odměna insolvenčního správce, odměnu insolvenčního správce, odměnu za sepis a podání návrhu a dlužné a běžné výživné, pokud má dlužník výživné stanoveno. Do oddlužení se tedy obecně dostane ten, kdo jeschopen hradit alespoň cca 2.000,- Kč měsíčně. Zda dlužníkovi soud zbytek dluhů odpustí, bude záležet na jeho posouzení. Jedinou podmínkou, kterou stanovuje zákon, je vynaložení veškerého úsilí k plnému uspokojení pohledávek věřitelů. Z toho vyplývá, že nově není stanovena žádná hranice, jak velkou část dluhů je dlužník povinen splnit, ale musí vynaložit maximální úsilí, aby svým věřitelům uhradil co nejvíce. Pokud chce mít dlužník jistotu, že mu soud po 5 letech zbylou výši dluhů odpustí, pak je nutné ohradit 30 % dluhů. Odpuštění dluhů nastává jednou provždy. Týká se to tedy i věřitelů, kteří své pohledávky vůči dlužníku v oddlužení neuplatnili.

Co od Vás budeme potřebovat?

  • Doklady vztahující se k minulým příjmům za posledních 12 měsíců (např. potvrzení o výdělku, mzdové listy, výplatní pásky, potvrzení z účtárny, daňové přiznání, potvrzení o výši vyplaceného důchodu či soc. dávek)

  • Doklady vztahující se k budoucím příjmům (např. pracovní smlouva, mzdový výměr, potvrzení úřadu o přiznání důchodu či soc. dávek, smlouva o důchodu)

  • Doklady vztahující se k majetku a příp. k pohledávkám

  • Plnou moc s ověřeným podpisem pro advokáta

  • Čestné prohlášení dlužníka

  • Rozsudek soudu stanovující vyživovací povinnost (pouze v případě, že Vám byla určena)

  • Výpis z trestního rejstříku

Naše advokátní kancelář nabízí bezplatné stažení základních dokumentů k oddlužení viz níže. Jde pouze o vzory. Užívejte a upravujte je s rozmyslem. Pokud byste měli jakékoliv pochyby nebo nejasnosti, spojte s naší advokátní kanceláří a zajistěte si kvalifikovanou právní podporu. Vzory nejsou totiž právní službou ani právní službu nenahrazují. Proto si dovolujeme vyloučit naši případnou povinnost hradit újmu, která by komukoliv použitím těchto dokumentů vznikla. Použitím nebo upravením těchto dokumentů se práva na náhradu takové případné újmy vzdáváte.

V případě zájmu o oddlužení zašlete svůj dotaz nebo požadavek na email info@pmhlegal.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře níže.

Kontaktní formulář

Právní služby online