Milostivé léto se blíží

Milostivé léto se blíží

Novela exekučních předpisů provedená zákonem č. 286/2021 Sb. nazývaná jako milostivé léto nabyde účinnosti již 28.10.2021. Výhody, které novela přinese, bude možné využít po dobu 3 měsíců, tj. do 28.1.2022, a to v exekučních řízeních vedených soudními exekutory. Smyslem novely je odpuštění příslušenství dluhů (zejména úroků z prodlení, poplatků z prodlení, nákladů řízení atp.) dlužníkům (povinným), kteří jsou fyzickými osobami, a to vůči věřitelům (oprávněným) - veřejnoprávním institucím. Těmito dle zákona jsou:

a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
c) státní příspěvková organizace,
d) státní fond,
e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
f) dobrovolný svazek obcí,
g) regionální rada regionu soudržnosti,
h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,
i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
k) státní podnik nebo národní podnik,
l) zdravotní pojišťovna,
m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Mezi výše uvedené subjekty se tak budou řadit např. i dopravní podniky nebo dodavatelé energií s účastí státu, kteří tvoří značnou věřitelů.

Podmínkou odpuštění zbylé části dluhu vymáhaného v exekuci je úhrada jistiny navýšené o paušální náklady exekuce ve výši 750,- Kč. Je-li exekutor plátce DPH, je částka nákladů zvýšena o DPH (celkem tedy náklady činí 907,50 Kč). Zákon dále stanoví, že je-li exekuce vedena jen pro vymožení příslušenství vzniklého podle hmotného práva, má se za to, že celá jistina byla vymožena.

Po zaplacení jistiny vymáhané v exekučním řízení a nákladů exekuce vydá exekutor rozhodnutí, jímž dlužníka (povinného), který je fyzickou osobou, osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. S rozhodnutím o osvobození od placení spojí exekutor i bez návrhu rozhodnutí o zastavení exekuce v rozsahu zaplacených anebo zaniklých pohledávek, ledaže jsou do exekuce přihlášeny další pohledávky, které postupem podle tohoto odstavce nebo jinak nezanikly a exekuce tak k jejich vymožení trvá.

Zbývá dodat, že odpuštění části dluhů se nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku (povinnému) uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

Závěrem lze doporučit, aby dlužníci neotáleli a co nejdříve se pokusili kontaktovat exekutora ohledně vyčíslení jistiny, neboť se očekává po nabytí účinnosti zákona jejich administrativní zatížení.

JUDr. Jaroslav Hobl
Právní služby online